Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie

Sekretariat Komendanta

1.    Dziennik korespondencyjny

2.    Dziennik podawczy logistyka

3.    Dziennik podawczy do Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

4.    Dziennik podawczy do Wydziału Kryminalnego

5.    Ewidencja telegramów przychodzących do  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

6.    Ewidencja telegramów przychodzących do  Wydziału Kryminalnego

7.    Rejestr teczek

8.    Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (pracownicy)

9.    Ewidencja wyjść w godzinach służbowych (stażyści)

10.Rejestr delegacji służbowych

11.Rejestr akt otrzymanych z Prokuratury Rejonowej w Braniewie

12.Ewidencja przyjęć interesantów

13. Książka przesyłek miejscowych doręczonych przez gońca

14.Rejestr połączeń telefonicznych

 

Wydział Kryminalny

1.    Dziennik korespondencyjny

2.    Dziennik podawczy

3.    Dziennik podawczy akt do Prokuratury

4.    Ewidencja telegramów przychodzących

5.    Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych

6.    Rejestr śledztw i dochodzeń

7.    Rejestr pomocniczy (Krajowy Rejestr Karny)

8.    Rejestr pomocniczy akta wpływające z Prokuratury

9.    Książka doręczeń przesyłek miejscowych sekretariatu (materiały wpływające do Sądu Rejonowego)

10.Książka doręczeń  przesyłek miejscowych ( rejestr poczty specjalnej)

11.Rejestr spraw umorzonych w trybie rejestrowym

12.Dziennik telegramów wychodzących

13.Ewidencja nośników informacyjnych i pracy stanowiska komputerowego

14.Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych.

15.Rejestr skierowań na badania lekarskie i psychologiczne.

16.Postępowania administracyjne ( nietrzeźwi kierujący)

17.Rejestr  rozmów telefonicznych

18.Książka depozytu broni służbowej

19.Rejestr osób poszukiwanych

20.Rejestr osób zaginionych

21.Księga dowodów rzeczowych

22.Książka wyjazdów na zdarzenia (techników kryminalistyki)

23.Książka innych czynności (techników kryminalistyki)

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

1.    Elektroniczny rejestr spraw o wykroczenia

2.    Rejestr wokand

3.    Rejestr notatek urzędowych dotyczących przemocy w rodzinie

4.    Rejestr osób poszukiwanych

5.    Rejestr identyfikacji osób zaginionych

6.    Ewidencja przyjęć interesantów

7.    Dziennik korespondencyjny

8.    Dziennik podawczy

9.    Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

10.Rejestr przydzielonych spraw dzielnicowym

11.Ewidencja przydzielonych spraw (zarządzeń i wniosków)

12.Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych

13.Rejestr teczek

14.Książka doręczeń  przesyłek miejscowych

15.Rejestr wydanych kluczy

16.Książka wydania broni z pododdziału (broń służbowa policjantów)

17.Książka ewidencji mienia służby uzbrojenia i elektroniki wydanego z pododdziału i przekazanego do naprawy.

18.Książka wydania broni alarmowej.

19.Książka przebiegu służby dyżurnego.

20.Książka faksów wchodzących.

21.Książka faksów wychodzących.

22.Książka ewidencji sprawdzeń w policyjnych bazach informatycznych KSIP.

23.Książka pobranej krwi.

24.Książka wydawania sprzętu łączności

25.Rejestr wydania urządzeń do pomiaru trzeźwości

26.Rejestry przeprowadzonych badań urządzeniami do badań na zawartość alkoholu

27.Rejestry pracy Alcometr.

28.Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

29.Książka przyjęć interesantów.

30.Książka przebiegu służby przy Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych

31.Rejestr przepustek osób pozbawionych wolności.

32.Książka osób pozostających  po godzinach urzędowania

33.Książka dyspozytora.

34.Książka ewidencji zgłoszeń o podłożeniu mat. wybuchowego.

35.Książka depozytu broni służbowej

36.Książka kontroli sanitarnej.

37.Książka-rejestr wydanych posiłków dla osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych.

38.Książka interwencji

39.Rejestr protokołów kontroli

40.Rejestr interwencji/wykroczeń ujawnionych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego miasta

41.Rejestr alfabetyczny osób dozorowanych

42.Rejestr osób upoważnionych do przekazywania i uzyskiwania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

43.Rejestr dokumentów dot. zawiadomień do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

44.Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych

45.Rejestr notatników służbowych

 

Zespół ds. Dyscyplinarnych, Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

1.    Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

2.    Rejestr wydanych decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa

3.    Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

4.    Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

5.    Rejestr wysłanych druków „Zapytanie o karalność”

6.    Rejestr akt postępowań sprawdzających

7.    Ewidencja upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego oraz korzystania z danych SIS w KPP w Braniewie

8.    Rejestr pakowania

9.    Rejestr meldunków informacyjnych

10.Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

11.Ewidencja przepisów Komendanta Powiatowego Policji

12.Ewidencja przepisów MSWiA, KGP, KWP

13.Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli

14.Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych

15.Książka doręczeń przesyłek miejscowych

16.Dziennik ewidencji

17.Rejestr sprawdzeń w Krajowym Systemie Informacji Policji

18.Rejestr sprawdzeń w Rejestrze Spraw o Wykroczenia

19.Rejestr brakowania dokumentacji

20.Rejestr sprawdzeń w  PESEL

21.Rejestr upoważnień do kontroli

22.Rejestr kontroli

23.Rejestr skarg i wniosków

24.Rejestr postępowań wyjaśniających

25.Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie informacji niejawnych

26.Rejestr poczty specjalnej – upoważnienia

27.Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt Policji

28.Rejestr spisu akt przekazanych do archiwum

29.Rejestr protokołów  brakowania dokumentacji nie archiwalnej kategorii B i BE

30.Rejestr akt i dokumentów zagubionych

31.Rejestr  udostępnień akt z archiwum

 

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

1.    Ewidencja Rozkazów Personalnych KPP Braniewo

2.    Książka etatowa

3.    Rejestr opinii służbowych

4.    Ewidencja obecności w pomieszczeniach służbowych po godzinach urzędowania

5.    Zwolnienia  lekarskie ( ewidencja)

6.    Rejestr połączeń telefonicznych

7.    Ewidencja urlopów wypoczynkowych i dodatkowych

8.    Rejestr dokumentacja fotograficzna, filmy.

9.    Ewidencja wypadków (pracownicy cywilni)

10.Ewidencja wypadków (policjanci)

11.Rejestr dokumentów Systemu Zarządzania Jakością

12. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie

13.Ewidencja (karty biblioteczne)

14.Rejestr działań zapobiegawczych Systemu Zarządzania Jakością

15.Rejestr działań korygujących Systemu Zarządzania Jakością

16.Rejestr opiekunów służbowych i ich podopiecznych KPP w Braniewie

17.Rejestr postanowień i orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych

18.Rejestr wniosków o wyróżnienie

19.Rejestr rozkazów o wyróżnieniu

20.Rejestr akt osobowych

21.Książka podawcza przesyłek do KWP

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

1.    Ewidencja spraw przydzielonych (przekazywanie, przesyłanie, odbiór korespondencji),

2.    Pomoc socjalna (ewidencja udzielonych świadczeń pracownikom, emerytom, rencistom)

3.    Książka obiektów budowlanych

4.    Rejestr pracy kosiarki samojezdnej

5.    Rejestr pracy odśnieżarki

6.    Mandaty karne ( rejestr przekazanych wpłat gotówkowych nałożonych mandatów karnych gotówkowych)

7.    Ewidencja osób upoważnionych do pobrania (korzystania) z terminali mobilnych

8.    Mandaty karne dokumentacja dot. rozliczeń z mandatów karnych gotówkowych.

9.    Dokumentacja księgowa ( rejestr rachunków biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych)

10.Dokumentacja księgowa ( rejestr naliczonych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych)

11.Dokumentacja księgowa ( rejestr wydatków budżetowych ,faktur ,rachunki)

12.Dokumentacja księgowa ( rejestr sporządzonych postanowień)

13.Dokumentacja księgowa ( rejestr zestawień faktur  rachunków przekazanych do KWP w Olsztynie

14.Książka osób pozostających po godzinach urzędowania

15.Książka opalowa kotłowni KPP Braniewo

16.Mandaty karne (rejestr mandatów karnych anulowanych/zdjętych ze stanu)

17.Rejestr (pranie)

18.Rejestr połączeń telefonicznych

19.Rejestr zamówień

20.Rejestr wydanych kart pracy

21.Książka pracy kotłowni  PP Płoskinia

22.Książka pracy kotłowni  PP Wilczęta

23.Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

24.Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu ppoż.

25.Mandaty karne (rejestr nałożonych mandatów karnych)

26.Dokumentacja księgowa  (rejestr wystawianych upomnień)

27.Dokumentacja księgowa  (rejestr wystawianych tytułów wykonawczych)

28.Rejestr wydanych bloczków mandatów  karnych (Księga druków ścisłego zarachowania)

29.Rejestr awarii sprzętu informatycznego

30.Rejestr awarii i urządzeń pomiarowych

31.Rejestr awarii  maszyn i urządzeń biurowych

32.Rejestr urządzeń pomiarowych

33.Rejestr decyzji administracyjnych (pomoc finansowa)

34.Rejestr kart mieszkaniowych

35.Rejestr wydatków budżetowych (ekspertyzy ,analizy)

36.Rejestr decyzji administracyjnych (brak mieszkania)

37.Rejestr zawartych umów (zleceń o dzieło)

38.Rejestr Decyzji Administracyjnych (remont lokalu)

39.Rejestr faktur przekazanych do postępowań (holowanie, parkowanie)

40.Zaświadczenia o płacach

41.Rejestr funduszu świadczeń socjalnych

42.Rejestr wydanych zaświadczeń i upoważnień do prowadzonego sprzętu transportowego Policji

43.Książka ewidencji kolizji i wypadków dotyczących służbowego sprzętu transportowego

44.Księga ewidencyjna indywidualnego sprzętu transportowego

45.Książka magazynowa

46.Rejestr szkód w mieniu MSWiA

47.Rejestr rozmów telefonicznych,

 

 

Metryczka

Data publikacji : 21.12.2012
Data modyfikacji : 21.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Giecewicz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kos Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kos
do góry