Skargi i wnioski

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI W TRYBIE KPA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
  w Braniewie, ul. Moniuszki 11 A, 14-500 Braniewo, tel. 47 73 432 10, fax. 47 73 432 15
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.
  Komendant Powiatowy Policji w Braniewie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych – asp.szt. Agnieszkę Witkowską, dres j.w., kontakt tel. 47 73 432 63, fax.47 73 432 15 e-mail:iod.kpp@braniewo.ol.policja.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający
  z Działu VII Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  .
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Braniewie będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w  Zarządzeniu nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9.  Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.
  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.
 11. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Braniewie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 18.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Sorkowicz
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Sorkowicz
do góry