Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą Urząd, którego Komendant Powiatowy Policji w Braniewie, działając w imieniu Komendanta Wojewódzkiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach  wykonawczych wydanych na ich podstawie, w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu braniewskiego.

Działalność Komendy Powiatowej Policji w Braniewie podlega:

 1. nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 2. zwierzchnictwu starosty powiatu braniewskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych z wyjątkiem:
        a) spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania
            wykroczeń;
        b) spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy ustaw jest Komendant Wojewódzki Policji w
            Olsztynie.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Braniewie określają:

 1. Zarządzenie 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnych i zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,
 2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Braniewie z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji, mających siedzibę na terenie powiatu braniewskiego oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie.

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie realizując funkcje organizacyjne, koordynacyjne i nadzorcze przede wszystkim:

 1. ocenia racjonalność i efektywność struktur organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz jednostki podległej w razie potrzeby dokonuje korekt tych struktur w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie,
 2. określa zasady planowania pracy i sprawozdawczości w podległych komórkach organizacyjnych oraz podległej jednostce,
 3. organizuje system kontroli wewnętrznej i określa jej zasady,
 4. koordynuje działania podległej jednostki oraz komórek organizacyjnych, na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji, a także organizuje współdziałanie z innymi podmiotami Policji w celu realizacji ustawowych zadań, w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie,
 5. w zakresie uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie współdziała bezpośrednio oraz zapewnia współdziałanie Komendy Powiatowej Policji z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza sądem. prokuraturą, organami administracji publicznej, jednostkami Wojska Polskiego, lokalnymi środkami publicznego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbieżne z ustawowymi zadaniami Policji;
 6. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych wydziałów i komórek organizacyjnych jednostki.

 

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2010
Data modyfikacji : 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kos
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kos Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Sorkowicz
do góry